Contribute
CONNECT:

press releases

RNC Launches New Year’s Resolutions Radio Ads Against Targeted Democrats

- January 7, 2014

WASHINGTON – Today the Republican National Committee (RNC) is launching radio ads targeting Democrats who lied to voters by telling them they could keep their healthcare plans under ObamaCare. The ads urge listeners to make it their New Year’s resolutions to hold Democrats accountable.
 
The ads will be aired in English, as well as in Spanish in Colorado and Virginia, Vietnamese in Louisiana and Korean in Virginia.  

Targeted Democrats include Senators Mark Begich (D-AK), Mark Pryor (D-AR), Mark Udall (D-CO), Mary Landrieu (D-LA), Kay Hagan (D-NC), Jeanne Shaheen (D-NH), Jeff Merkley (D-OR), Mark Warner (D-VA), and Representatives Bruce Braley (IA-01), Gary Peters (MI-14), Tim Bishop (NY-01) and Nick Rahall (WV-03).
 
Each Democrat told a different version of the lie, “If you like your plan you can keep it,” which PolitiFact called the 2013 Lie of the Year.
 
“These Democrats repeated the lie that people could keep their healthcare plans under ObamaCare. Cancelled plans and increased premiums prove they cannot be trusted to keep their promises,” said RNC Chairman Reince Priebus.
 
“We’re asking voters to join us in making their New Year’s resolutions the same as ours: holding Democrats running in 2014 accountable for their dishonesty.”
 
 
Listen to examples of the ads and read the scripts below: 
 
 
English: RNC Radio Ad: A New Year's Resolution You Can Keep
 
So what’s your New Year’s resolution? Here’s one you can keep. Resolve to keep [Senator/Representative] honest in 2014.
 
President Obama and [Senator/Representative] said if you like your insurance plan you can keep it under ObamaCare. They lied to you. Big time. PolitiFact called that the “lie of the year.”
 
Millions will lose their insurance—and their doctors.
 
2014 is your chance to hold [Senator/Representative] accountable. Tell him this is one New Year’s resolution you’re sticking to.
 
The Republican National Committee paid for and is responsible for the content of this advertising. GOP.com
 
 
Spanish: Una resolución de Año Nuevo que puedes cumplir
 
Te tengo una resolución para el año nuevo. Asegúrale a tu senador/a  que vas a rendir cuentas este año por sus promesas incumplidas.
 
El Presidente Obama y tu senador/a te prometieron, si te gusta tu plan de salud, podrás mantenerlo bajo Obamacare. Ellos te engañaron. PolitiFact, lo llamó la mentira del año.
 
Millones perderán su seguro y sus médicos.
 
Mantén a tu senador/a responsable por sus promesas incumplidas.
 
Pagado por el Comité Nacional Republicano que es responsable por el contenido de este anuncio. GOP.com
 
 
Korean: 당신이 지킬 수 있는 신년 각오
 
여러분의 신년 각오는 무엇입니까?  여기 당신이 지킬 수 있는 새해 각오가 있습니다.  2014년에는 마크 워너 상원의원이 정직할 수 있게 여러분이 단호히 결의하십시오.

당신의 의료 보험 플랜이 맘에 든다면 오바마 케어하에서 그대로 유지할 수 있다고 오바마 대통령과 워너 상원의원은 말했습니다.  하지만 그것은 거짓말이었습니다.  아주 엄청난 거짓말이죠.  폴리티팩트는(Politifact) 그것을 올해의 가장 큰 거짓말이라 불렀습니다.
수백만명의 사람들이 의료보험과 의사를 잃을 것입니다.
2014년은 워너 상원의원에게 책임을 물을 수 있는 기회입니다.  이것이 당신이 고수할 신년 각오라고 워너의원에게 말씀하십시오.
 
The Republican National Committee paid for and is responsible for the content of this advertising. GOP.com
 
 
 Vietnamese:
 
Tâm niệm đầu năm của bạn là gì?  Một việc quý vị có thể thực hiện được là không cho Thượng Nghị Sĩ Mary Landrieu thất hứa trong năm 2014.
 
Tổng Thống Obama và Nghị Sĩ Landrieu đã nói nếu bạn thích bảo hiểm y tế của mình, bạn có thể giử chương trình này.  Họ đã nói dối.  Politifact gọi đây là một sự "lừa đảo lớn nhất trong năm".
 
Hàng triệu người sẽ mất bảo hiểm và bác sĩ của họ.
 
Năm 2014 là cơ hội cho chúng ta bắt bà Landrieu phải có trách nhiệm với lời nói của mình.  Nói với bà Landrieu rằng đây là một tâm niệm trong năm mới mà bạn sẽ thực hiện.
 
Đảng Cộng Hòa Toàn Quốc bảo trợ và chiệu trách nhiệm cho nội dung của quản cáo này.
 
The Republican National Committee paid for and is responsible for the content of this advertising. GOP.com

 
###


Previous post

RNC Statement on December Jobs Report

Next post

RNC Statement Celebrating New Year's
Republican National Committee

Connect With Us

Republican National Committee
Chairwoman Ronna McDaniel
News & Videos
  • 310 First Street SE, Washington, DC 20003
  • 202-863-8500

By providing your phone number, you are consenting to receive calls and SMS/MMS msgs, including autodialed and automated calls and texts, to that number from the Republican National Committee. Msg&data rates may apply. Terms & conditions/privacy policy apply 80810-info.com.

Paid for by the Republican National Committee. Not Authorized By Any Candidate Or Candidate's Committee. www.gop.com

By providing your phone number, you are consenting to receive calls and SMS/MMS msgs, including autodialed and automated calls and texts, to that number from the Republican National Committee. Msg&data rates may apply. Terms & conditions/privacy policy apply 80810-info.com.

Paid for by the Republican National Committee.
Not Authorized By Any Candidate Or Candidate's Committee. www.gop.com